“Usamos cookies propias e de terceiros para fines estatísticos, análise de uso e medición da nosa páxina web. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.”

Se continúa navegando consideramos que acepta o seu uso

Acepto

Compartir

Difusión da TDT. Apagamento analóxico

 

Plan Nacional de Transición

 O Plan Nacional de Transición á Televisión Dixital Terrestre estableceu un marco básico de actuación para un cesamento ordenado e coordinado das emisións de televisión con tecnoloxía analóxica para garantir o tránsito pleno á TDT antes do 3 de abril de 2010.

O plan estableceu 73 áreas técnicas que englobaron a 90 proxectos de transición que, en conxunto, abarcaron a totalidade do territorio do Estado.

 

Áreas Técnicas e Proxectos de Transición

Un área técnica definiuse como a zona do territorio cuberta desde o punto de vista radioeléctrico polo centro principal de difusión, os centros secundarios que tomen sinal primario de devandito centro e os centros de menor entidade que non tomen sinal primario do centro principal pero teñan cobertura. Un área técnica debe cubrir un tamaño de poboación de entre 100.000 e un millón de habitantes.

Un proxecto de transición considerouse coma a planificación programada do cesamento das emisións analóxicas de televisión nun área técnica ou nunha parte da mesma e da súa plena substitución por emisións dixitais.

No caso de Galicia o Plan Nacional de Transición á Televisión Dixital Terrestre definíronse 6 Proxectos de Transición.

img_at 

(Mapa das Áreas Técnicas de Galicia)

 

Finalmente, o proceso de transición (cesamento de emisións analóxicas) completouse o 1 de febreiro de 2010 para 4 áreas técnicas (fases I e II) e o 2 de abril para as dúas áreas restantes (fase III).

 

ÁREAS TÉCNICAS

Nº DE CONCELLOS

DATA LÍMITE PREVISTA

DATAS REAIS APAGÓN

FASE I

SANTIAGO

44

30/6/2009

18/01/2010 a 1/02/2010

OURENSE-LESTE

16

FASE II

ARES (Coruña)

51

31/12/2009

18/01/2010 a 1/02/2010

MEDA (Ourense)

85

FASE III

PÁRAMO (Lugo)

58

3/4/2010

10/03/2010 a 2/04/2010

DOMAIO (Pontevedra)

61

Fases e datas do cesamento de emisión analóxicas en Galicia.

 

Adicionalmente ás redes de difusión existentes de Abertis Telecom (canais estatais) e de Retegal (canles autonómicos), en Galicia leváronse a cabo tres actuacións de despregamento de novas infraestruturas que complementaron a cobertura:

 • A rede de extensión de cobertura municipal  baixo o Convenio Marco de Colaboración do Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e a Xunta de Galicia
 • O Plan de Homoxeneización de Coberturas
 • A instalación de outros centros microreemisores dixitais por iniciativa pública local

Desde o punto de vista da difusión da TDT, estas actuacións supuxeron:

 • Superar o 98% da poboación galega con servizo terrestre de TDT
 • Acadar coberturas homoxéneas de todos os múltiples para a gran maioría da poboación

 

 

Iniciativa pública na extensión de cobertura

O Real Decreto 365/2010 de 26 de Marzo modifica a disposición adicional duodécima do Real Decreto 944/2005 (Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre), e establece que os órganos competentes das Administracións públicas e entidades dependentes das mesmas poderán acordar a instalación, en zonas onde non exista cobertura do servizo de televisión dixital terrestre, de estacións terrestres en rede de frecuencia única para a difusión aos seus cidadáns do citado servizo, sempre e cando se cumpran as seguintes condicións:

 • Comunicar ás sociedades concesionarias e entidades habilitadas para a prestación do servizo de televisión dixital terrestre, a relación de estacións nas que se vai a facer uso do dominio público radioeléctrico que estas teñen asignado para difundir o servizo de televisión dixital terrestre.
 • Prestar o servizo portador do servizo de televisión dixital terrestre sen contraprestación económica algunha.
 • Comunicalo previamente á Comisión do Mercado das Telecomunicacións.
 • Que non supoña unha distorsión á competencia no mercado. Cando a Comisión do Mercado das Telecomunicacións detecte que a prestación do servizo portador do servizo de televisión dixital terrestre afecta o mercado, en función da existencia nese ámbito territorial de condicións de mercado que permitan o acceso aos devanditos servizos ou da distorsión da libre competencia, poderá impor condicións específicas na prestación do servizo.
 • Que sexa conforme co Plan técnico nacional da televisión dixital terrestre, e non se causen interferencias prexudiciais a outras estacións legalmente establecidas.
 • No caso de que a instalación de estacións terrestres sexa acordada polos órganos competentes das Corporacións Locais ou outras entidades públicas de ámbito local, a potencia radiada aparente máxima non poderá ser superior a oito watts.
 • Presentar ante a Axencia Estatal de Radiocomunicacións a solicitude de asignación de frecuencia á estación, con carácter previo á presentación do proxecto técnico, cando a potencia radiada aparente máxima sexa superior a 1 watt.
 • Para todas as estacións, deberase presentar o proxecto técnico das instalacións, de acordo cos seguintes criterios:
 1. Para estacións con potencia superior a 8 watts deberase presentar, a través da comunidade autónoma correspondente, o proxecto técnico, asinado por un técnico competente en materia de telecomunicacións e visado polo colexio oficial correspondente, para a súa aprobación pola Axencia Estatal de Radiocomunicacións.
 2. Para estacións con potencia inferior ou igual a 8 watts deberase presentar na correspondente Xefatura Provincial de Inspección de Telecomunicacións, a través da comunidade autónoma correspondente, o proxecto técnico das instalacións e, posteriormente, un certificado de que a instalación se axusta ao proxecto técnico, asinados ambos por un técnico competente en materia de telecomunicacións e visados polo colexio oficial correspondente. Así mesmo, deberá presentarse o boletín de instalación asinado pola empresa instaladora de telecomunicacións que realizase dita instalación.»

Actualmente o Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre e se regulan determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital, modifica o anterior PTN axustando a normativa nacional á Decisión UE 2017/899 do Parlamento europeo e do Consello, de 17 de maio de 2017, sobre o uso da banda de frecuencias de 470-790MHz na Unión.